Kategorizace účetních jednotek

Novela zákona o účetnictví 2016 č. 221/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016 přináší řadu změn, z nichž jednou z nejvýznamnějších je kategorizace účetních jednotek. Na toto roztřídění účetní jednotek navazuje i několik dalších změn týkajících se povinnosti sestavování a zveřejňování jednotlivých výkazů.

Dle novely jsou účetní jednotky roztříděny do 4 skupin: mikro, malá, střední a velká. Každá z těchto kategorií má stanovenou jinou skladbu povinných výkazů v účetní závěrce a povinnost jejich zveřejňování. Do jednotlivých skupin jsou účetních jednotky rozřazovány dle 3 kritérií:

  • úhrn aktiv zjištěných z rozvahy v netto hodnotě,
  • roční čistý obrat (popř. přepočtený) – tím se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobená 12,
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období.

Tabulka 1: Kategorizace účetních jednotek

Pro zařazení do skupin je rozhodující, zda účetní jednotka k rozvahovému dni překročila 2 ze stanovených kritérií, čímž se zařazuje do následující skupiny.Změna kategorie účetní jednotky nastává ve chvíli, kdy ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí(nebo naopak přestane překračovat) 2 stanovené hraniční hodnoty pro její stávající kategorii.

Nově vzniklé účetní jednotky se při rozhodování o příslušnosti do určité kategorie řídí předpokladem, že splní podmínky vybrané kategorie k rozvahovému dni prvního účetního období. Jde tedy o předpoklad velikosti jejich aktiv, obratu a počtu zaměstnanců na konci jejich prvního účetního období.

Výjimkou jsou subjekty veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky, protože tyto jednotky vždy spadají do kategorie velké účetní jednotky bez ohledu na to, zda překračují stanovená kritéria.

Mezi subjekty veřejného zájmu řadíme účetní jednotky, jako jsou banky, spořitelní družstva, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, penzijní společnosti a obchodní společnosti s emitovanými investičními cennými papíry obchodovanými na evropském regulovaném trhu. Za vybrané účetní jednotky jsou považovány organizační složky státu, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, zdravotní pojišťovny a státní fondy podle rozpočtových pravidel.

Veronika Kahounová

Accountant Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.