Formulár - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

V prípade, že ste obdržali od zamestnávateľa Formulár – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2016, znamená to pre Vás, že Váš zamestnávateľ vyhovel Vašej žiadosti o ročné zúčtovanie daní za rok 2016 a máte daň za zdaňovacie obdobie vysporiadanú.

V prípade, že ste požiadali Vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie daní za rok 2016 Váš zamestnávateľ má povinnosť Vám do 2. mája 2017 predložiť formulár ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Tento formulár v sebe obsahuje informácie, o vyplatenom príjme za rok 2016, odvedenom poistnom a preddavkoch na dani. Po vzájomnom započítaní jednotlivých riadkov z formulára si môžete „prekontrolovať“ vypočítaný výsledok ročného zúčtovania.
Výsledkom ročného zúčtovania daní je nedoplatok alebo preplatok. Najčastejším dôvodom preplatku na dani je skutočnosť, že základ dane bol menší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane. V prípade, že ste mali v roku 2016 základ dane menší ako 3 803,33€ daň zaplatená v priebehu roka 2016 Vám bude vrátená. Informácia o Vašom základe dane je zobrazená na riadku 03 Základ dane. Ďalším možným dôvodom preplatku na dani je skutočnosť, že ste si v priebehu roka 2016 neuplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane, a to z toho dôvodu, že ste u zamestnávateľa nemali podpísaný formulár vyhlásenie. Vaše preddavky na daň boli v mesačnom ponímaní vyššie, a preto sa Vám za rok 2016 vráti alikvotná časť preddavkov na dani. V neposlednom rade je preplatok na dani ovplyvnený skutočnosťou, že v niektorom mesiaci bola evidovaná pracovná neschopnosť, aj táto skutočnosť má vplyv na spôsob výpočtu preddavkov na dani.

Ako sa dopracovať k výsledku ročného zúčtovania daní, ktorý je uvedený na formulári?

Základným princípom ročného zúčtovania daní je porovnanie odvedených preddavkov na dani v priebehu roka 2016 so skutočnou daňovou povinnosťou, ktorá mala byť odvedená po zohľadnení všetkých ovplyvňujúcich veličín v priebehu roka 2016. Do úvahy pripadá uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na celý rok, uplatnenie daňového bonusu, uplatnenie II. a III. piliera, uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/-ku.
V skratke ročné zúčtovanie daní predstavuje porovnanie bežne zrazenej dane zo mzdy s vypočítanou daňou na ročnom zúčtovaní riadok 06 Daň. V prípade, že Vám v priebehu roka 2016 nebola zrazená žiadna daň, nemali by ste ani očakávať preplatok na dani z ročného zúčtovania. Rovnako preplatok na dani môže byť menší alebo rovný dani, ktorá bola v priebehu roka 2016 zaplatená. Viac sa Vám v ročnom zúčtovaní nemôže vrátiť.

Daň za rok 2016 vypočítame ak od celkových zúčtovaných príjmov odpočítame poistné zaplatené v roku 2016 následne uplatníme, t.j. odpočítame všetky nezdaniteľné časti základu dane. Po započítaní jednotlivých položiek vypočítame daň z príjmu čo je 19%.

Postup výpočtu:
  Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov
- Úhrn poistného
__________________________________________
= Základ dane
- zníženie základu dane t.j. nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželku, II. a III. pilier
__________________________________________
= Zdaniteľná mzda *19% = Daň

Kde nájsť jednotlivé údaje a čo sa pod hodnotami na riadkoch skrýva?

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov – riadok 00 Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov na tomto riadku je súčet dosiahnutých príjmov za rok 2016 od všetkých zamestnávateľov. Započítavajú sa sem príjmy zo závislej činnosti teda činnosti podľa § 5 zákona. Jedná sa o príjmy z hlavného pracovného pomeru. Príjmy z dohôd o vykonaní práce, činnosti alebo brigádnickej práci študenta sú zobrazené na riadku 00a. Hodnoty uvedené na tomto riadku predstavujú hrubý príjem, nie čistý príjem, ani čiastku, ktorú dostávate na Váš bankový účet.

Úhrn poistného – riadok 00b Úhrn povinného poistného na tomto riadku je uvedený súčet odvodov zo mzdy na zdravotné a sociálne poistenie zaplatené v priebehu roka 2016. Zvlášť je uvedená hodnota sociálneho poistenia a na samostatnom riadku je uvedená hodnota zdravotného poistenia.

Základ dane - riadok 01 Základ dane - základ dane je výsledok rozdielu medzi vyplatenými príjmami za rok 2016 a zrazeným poistným za rok 2016.
Zníženie základu dane – v prevažnej miere (výnimku tvoria dôchodcovia a zamestnanci, ktorých základ dane je vyšší ako 19 809€) každý daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, t.j. odpočet zo základu dane o sumu 3 803,33€. O túto čiastku sa základ dane znižuje, teda následná zdaniteľná mzda bude nižšia a výsledok dane tiež nižší. Zníženie základu dane v roku 2016 je uvedené vo formulári na riadku 04 Zníženie základu dane v členení:

  • 04a na daňovníka – 3 803,33€ spomínané základné zníženie základu dane, ktoré sa dotýka väčšiny zamestnancov
  • 04b na manžela/-ku – v prípade, že ste si uplatnili nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/-ku, tento riadok môže nadobúdať hodnotu do sumy 3 803,33€
  • 04c na zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie – na tomto riadku sú uvedené príspevky zaplatené dobrovoľne na II. pilier. Ak ste k Vašej žiadosti o ročné zúčtovanie daní doložili náležité dokumenty k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane na II. pilier na tomto riadku je uvedená suma zaplatených dobrovoľných príspevkov. Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník najviac do výšky 2 % zo základu dane teda maximálne do 2 % z riadku 03. Maximálny limit pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2016 bola hodnota 1 029,60€
  • 04d na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie - na tomto riadku sú uvedené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatené na III. pilier. Ak ste k Vašej žiadosti o ročné zúčtovanie daní doložili náležité dokumenty k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane na III. pilier na tomto riadku je uvedená suma zaplatených príspevkov, limit pre uplatnenie odpočtu príspevkov v roku 2016 bol stanovený na 180€.

Zdaniteľná mzda riadok 05 je súčtový riadok, kedy od základu dane odpočítame jednotlivé nezdaniteľné časti základu dane uvedené na riadkoch 04.
Daň zobrazenú na riadku 05 Daň vypočítame ako 19% z riadku 05 Zdaniteľná mzda. Hodnota, ktorá je uvedená na riadku 05 predstavuje daň, ktorá mala byť v roku 2016 odvedená. Táto hodnota sa porovnáva s odvedenou daňou, ktorá bola zrazená v priebehu roka 2016 a je uvedená na riadku 14 Úhrn preddavkov na daň. Na riadku 14 je započítaná celková daň zrazená všetkými zamestnávateľmi v priebehu roka 2016. Porovnaním riadku 06 a riadku 14 dostaneme následne neupravený výsledok ročného zúčtovania daní a to preplatok/nedoplatok na dani.

V prípade, že ste si v priebehu roka uplatňovali daňový bonus na dieťa (ročne 256,92€ na jedno dieťa), nárok daňový bonus je zobrazený na riadku 10 Nárok na daňový bonus. Vyplatený bonus a priznaný je uvedený na riadku 11 Daňový bonus priznaný a vyplatený. V prípade, že nie sú na tomto riadku údaje totožné teda došlo k rozdielu, daňový bonus nebol uplatnený celý rok, dochádza k doplateniu alebo k vybratiu. K vybratiu, t.j. k odpočtu dochádza vtedy, ak ste si na jedno dieťa uplatňovali daňový bonus súčasne u viacerých zamestnávateľov. Sumu daňového bonusu na vybratie predstavuje hodnota uvedená na riadku 13 Daňový bonus na vybratie.

Celkový zápočet daňového preplatku/nedoplatku aj po úprave daňového bonusu je rekapitulovaný na riadku 18 Zamestnávateľ prvá a druhá časť. V prípade, že ste za rok 2016 mali zrazenú nižšiu sumu dane ako bola vypočítaná na riadku 14 jedná sa o daňový nedoplatok a zamestnávateľ od zamestnanca vyberie sumu uvedenú na riadku 18 prvá časť. V prípade, že Vaša daň v priebehu roka bola zrazená vo väčšom úhrne ako na riadku 14 zamestnávateľ Vám vyplatí sumu uvedenú na riadku 18 druhá časť.

V prípade, že sa jedná o nedoplatok do sumy 5€ a vo svojej žiadosti ste neuviedli, že chcete darovať 2%/3% zamestnávateľ Vám nedoplatok na dani nezrazí (nestrhne zo mzdy).
Daňový nedoplatok z ročného zúčtovania presahujúci sumu 5€ sa zrazí zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Vo svojej výplatnej páske za 03/2017 môžete vidieť zrážku zo mzdy alebo naopak preplatok na dani z ročného zúčtovania.

Ak ste si vo svojej žiadosti uviedli, že chcete darovať 2 %/3% zamestnávateľ Vám zrazí aj daňový nedoplatok v sume 5€ alebo nižšej ako 5€ najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie.

príloha – vzorový formulár

Lucia Trojáková

Payroll Consultant Senior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.