Domů Dohoda o brigádnickej práci študentov podľa slovenskej legislatívy

Dohoda o brigádnickej práci študentov podľa slovenskej legislatívy

17. 07. 2017

Zákonník práce umožňuje okrem pracovných zmlúv zamestnávanie aj vo forme dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Jednou z takýchto dohôd je Dohoda o brigádnickej práci študentov (§227 a 228 Zákonníka práce), ďalej DoBPŠ.

Túto dohodu možno uzatvoriť aj s osobou, ktorá už má uzatvorený pracovný pomer. Tento pracovný pomer môže mať uzatvorený u iného zamestnávateľa alebo u toho istého zamestnávateľa.

Pre Dohodu o brigádnickej práci študentov platia nasledovné pravidlá:

 •  dohodu môže zamestnávateľ uzatvárať len výnimočne – uprednostniť sa má práca v pracovnom pomere s využitím možnosti napr. práce na dobu určitú, deleného pracovného miesta, alebo práce na kratší pracovný čas,
 • jedná sa o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce
 • s mladistvým zamestnancom (do 18 r.) možno dohodu uzatvárať len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie,
 • dohodu nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona,
 • pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín (u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín),
 • zamestnancom pracujúcim na základe tohto typu dohody nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas,
 • dohodu o brigádnickej práci študentov je možné uzatvoriť najdlhšie na dobu 12 mesiacov,
 • odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala (pri tejto forme dohody nie je možné, aby bola odmena splatná za dlhšie obdobie, napr. raz za dva mesiace, štvrťročne, polročne, raz za rok alebo až po skončení dohody a pod.),
 • ak dohodár v nejakom mesiaci pracoval, odmenu za daný mesiac musí mať vyplatenú najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca,
 • nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere 20 hodín týždenne,
 • dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená; týždenný priemer odpracovaných hodín sa tak zisťuje za celé trvanie dohody, a preto môže byť výhodné uzatvoriť dohodu na čo najdlhší čas (max. 12 mesiacov), ak má jedna osoba uzatvorených viac DoBPŠ, tak sa rozsah práce posudzuje osobitne pre každú dohodu.

Dohodu o brigádnickej práci študentov uzatvárame len s fyzickou osobou, ktorá:

 • je žiakom strednej školy (i v externej forme)
 • je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia (nezáleží na stupni štúdia)
  … a súčasne ešte nedosiahla vek 26 rokov (prácu na základe DoBPŠ možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku).

Podľa § 11 ods. 4 Zákonníka práce je zakázaná práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov a práca fyzickej osoby, ktorá nemá ukončenú povinnú školskú dochádzku. Uvedené osoby majú povolené vykonávať ľahké práce pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych a umeleckých predstaveniach, pri športových podujatiach alebo reklamných činnostiach, a to so súhlasom inšpektorátu práce s úradom verejného zdravotníctva na žiadosť zamestnávateľa.

Na DoBPŠ (okrem ľahkých prác…) môže pracovať len žiak SŠ, ktorý:

 • navštevuje v poradí 11.-ty školský rok školu a má najmenej 15 rokov veku alebo
 • 16.-ty rok veku dosiahol v predchádzajúcom školskom roku.
 • Pričom školský rok končí až 31. augusta.

DoBPŠ musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná. Povinné náležitosti DoBPŠ:

 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Jedno vyhotovenie DoBPŠ je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

DoBPŠ je možné ukončiť jedným z uvedených spôsobov:

 • spôsobom dohodnutým v samotnej dohode
 • okamžitým skončením v prípadoch podľa § 68 Zákonníka práce
 • dohodou zamestnanca a zamestnávateľa k dohodnutému dňu
 • jednostrannou výpoveďou bez uvedenia dôvodu (15-denná výpovedná doba)

Súčasťou každej dohody o brigádnickej práci študentov musí byť zo strany študenta doložené potvrdenie o štúdiu. Toto potvrdenie o štúdiu sa nevyžaduje, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole, najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

Vo vzťahu k dohode o brigádnickej práci študentov uzatvorenej v čase, keď fyzická osoba disponovala štatútom študenta, zastáva Národný inšpektorát práce názor, že strata štatútu študenta má vplyv na možnosť pokračovania vykonávania práce na túto dohodu. Z tohto hľadiska je potrebné dohodu o brigádnickej práci študentov ukončiť.

Odvody z dohôd o brigádnickej práci študenta

Pre dohodu o brigádnickej práci študentov platí výnimka, a to do sumy 200 eur mesačne. Znamená to, že do tejto sumy je študent oslobodený od platenia odvodov. Ak študent na jednu dohodu zarobí v hrubom do 200 eur, tak jeho zamestnávateľ z tohto príjmu platí do Sociálnej poisťovne len odvody na garančné poistenie (0,25 % z príjmu) a odvody na úrazové poistenie (0,80 % z príjmu). Celkové odvody zamestnávateľa pri príjme študenta do 200 eur vrátane tak dosahujú 1,05 % z hrubého príjmu.

Ak študent na jednu dohodu zarobí v hrubom nad 200 eur, tak jeho zamestnávateľ z tohto príjmu platí do Sociálnej poisťovne odvody na starobné poistenie (14 %) , rezervný fond solidarity (4,75 %), invalidné poistenie (3 % ), garančné (0,25 %) a úrazové poistenie (0,8 %) zo sumy hrubého príjmu po odpočítaní čiastky 200 eur. Študent si platí len odvody na starobné (4 %) a invalidné poistenie (3 %), t. j. spolu 7 % zo sumy hrubého príjmu po odpočítaní čiastky 200 eur.

Zamestnanec pracujúci na DoBPŠ je oslobodený od platenia odvodov na zdravotné poistenie.

Študent je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi, že si určil dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne to, že si na rovnaké obdobie neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel. Musí ísť o čestné vyhlásenie, o tom, že si výnimku z platenia dôchodkových odvodov v tom istom kalendárnom mesiaci súčasne neuplatňuje aj u iného zamestnávateľa. (viz. nasledujúci formulár)

Určovanie výnimky na už určenú dohodu nie je potrebné vykonávať každý mesiac. Výnimka je totiž platná až do skončenia pracovnej dohody o brigádnickej práci študentov.

Brigády cez pracovnú agentúru
Ak zamestnanec cez pracovnú agentúru, jeho zamestnávateľom je iba pracovná agentúra. Pri práci cez pracovnú agentúru podpisuje pracovnú zmluvu iba s agentúrou a nie s jednotlivými firmami u ktorých vykonáva brigádu.

Príklad:
Michal je vysokoškolák, ktorý cez pracovnú agentúru na brigádach zarobil za mesiac 240 €. Na začiatku mesiaca si uplatnil výnimku z platenia odvodov v tejto pracovnej agentúre. Odvody bude musieť zaplatiť z vymeriavacieho základu, ktorým je rozdiel skutočne zarobených peňazí a výnimky (= 240 – 200). Odvody vo výške 7% si vypočíta zo sumy 40 €. Michal do Sociálnej poisťovne zaplatí 2,80 €.

Viacero zamestnávateľov
V prípade, že zamestnanec = študent pracuje pre viacero zamestnávateľov, alebo viacero agentúr odnesie podpísané Oznámenie a čestné vyhlásenie len jednému zo zamestnávateľov, najlepšie tomu, u ktorého zarobí najviac peňazí.

Príklad:
Martin je vysokoškolák, ktorý pracoval minulý mesiac cez pracovnú agentúru, kde zarobil 110 €, potom pracoval vo firme B, kde zarobil 70 € a vo firme C, kde zarobil ďalších 30 €. Martin si určil ako výnimku z platenia sociálneho poistenia pracovnú agentúru. Nakoľko v pracovnej agentúre zarobil iba 110 € a tá je nižšia ako výnimka z platenia odvodov 200 € mesačne, z tejto práce odvody platiť nebude. Z brigádnických dohôd vo firme B a C bude platiť odvody 7%. Spolu v oboch firmách zarobil 100 €, takže zaplatí odvody vo výške 7 €.

Zamestnávatelia sú povinní viesť evidenciu uzatvorených dohôd podľa poradia uzatvorenia, viesť evidenciu pracovného času zamestnancov so začiatkom a koncom časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu a taktiež viesť evidenciu vykonanej práce u dohodárov tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Zamestnanec vykonávajúci práce na základe dohody nemá nárok na náhradu mzdy pri prekážkach v práci, nevzniká mu právny nárok na dovolenku, na inú pracovnoprávnu ochranu napr. pri skončení pracovnoprávneho vzťahu na vyplatenie odstupného a pod.

Študent z príjmu z brigády platí daň, ktorá v zásade tvorí 19 % zo základu dane. Základom dane z príjmu študenta ako dohodára je jeho hrubá mzda, ktorá je znížená o:

 • prípadné zaplatené sociálne odvody
 • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá v tomto roku dosahuje 3 803,33 € ročne, čo je 316,94 € mesačne (ak študent podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).

Ak by študent na jednu dohodu zarobil napríklad 190 eur a neodovzdal by zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane, jeho zamestnávateľ by mu z jeho 190 € príjmu zrazil a odviedol 19 % daň. Budúci rok však môže študent požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v ktorom si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane a daňový úrad mu zaplatenú daň vráti.

V prípade nejasností ohľadne platenia odvodov, môžete zavolať na infolinku Sociálnej poisťovne, prípadne zájsť na pobočku v mieste Vášho bydliska (pobočky sú väčšinou lokalizované len v okresných mestách). Všetky potrebné kontakty nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. http://www.socpoist.sk/kontakty/48000s.

Čo sa týka zodpovednosti za škodu, zamestnanec na DoBPŠ zodpovedá zamestnávateľovi za spôsobenú škodu rovnako ako zamestnanec v trvalom pracovnom pomere. Pri úmyselnom zavinení je zamestnanec povinný nahradiť plnú výšku škody, pri neúmyselnom zavinení je náhrada škody maximálne do výšky jednej tretiny dohodnutej odmeny.

Alena Ševčíková

Payroll Consultant Assistant

Použité zdroje:

RNDr. Jozef Mihál, Zákonník práce (2017) Komentár k vybraným ustanoveniam

RNDr. Jozef Mihál, Mzdárske zákony 2016 a komentár k legislatívnym zmenám

https://podnikam.webnoviny.sk/vsetko-brigadnickej-praci-studentov-pozrite-ake-dane-odvody-sa-nich-platia

https://www.brigada.sk/poradna/aku-zmluvu-uzatvara-brigadnik-alebo-dohody-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru

http://studentskefinancie.sk/poradna/brigady-a-odvody

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.