Domů Dočasná pracovná neschopnosť na Slovensku

Dočasná pracovná neschopnosť na Slovensku

29. 05. 2017

Pracovnú neschopnosť podľa slovenskej legislatívy upravuje „Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca“, zákon č. 462/2003.

Kedy pracovná neschopnosť vzniká?

Práceneschopnosť (ďalej len „PN“) vzniká z dôvodu choroby, choroby z povolania, úrazu, pracovného úrazu, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu karanténneho opatrenia. Dĺžku trvania práceneschopnosti stanovuje ošetrujúci lekár podľa zdravotného stavu pacienta. Ošetrujúcim lekárom môže byť iba:

 • všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,
 • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.

V závislosti od trvania pracovnej neschopnosti, má zamestnanec nárok na:

 • náhradu príjmu od zamestnávateľa (prvých desať kalendárnych dní PN),
 • nemocenské hradené Sociálnou poisťovňou (od jedenásteho kalendárneho dňa PN).

Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby.

Počas práceneschopnosti musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy

Počas trvania pracovnej neschopnosti je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu. Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni, a to od prvého dňa PN do skončenia PN, najdlhšie však do desiateho dňa PN (započítavajú sa aj sviatky a víkend). Ak bol zamestnanec ošetrený po odpracovaní pracovnej zmeny, PN sa začína nasledujúci kalendárny deň. Zamestnanec je povinný preukázať skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce na vznik, trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu príjmu.

Výška náhrady príjmu závisí od toho „koľký“ deň je zamestnanec práceneschopný:

 • od prvého dňa PN do tretieho dňa PN je náhrada príjmu vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • od štvrtého dňa PN do desiateho dňa PN je náhrada príjmu vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu.

1. Ak je zamestnanec dočasne práceneschopný z dôvodu stavu, ktorý si privodil použitím alkoholu alebo iných návykových látok, patrí mu nárok na náhradu mzdy vo výške polovice náhrady príjmu, na ktorú by mu inak vznikol nárok.
2. Náhrada príjmu pri dočasnej PN sa vypláca zamestnancovi vo výplatných termínoch určených na výplatu mzdy, odmeny, platu, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorých si zamestnanec náhradu príjmu pri PN uplatnil.

Ako si nárok na náhradu práceneschopnosti uplatniť?

Zamestnanec si nárok na náhradu práceneschopnosti uplatní tak, že zamestnávateľovi predloží Potvrdenie o dočasnej PN (tlačivo nie je voľne k dispozícii), ktoré musí obsahovať informáciu, o akú dávku žiada (nemocenské alebo úrazový príplatok), spôsob poukazovania a podpis zamestnanca. Potvrdenie vystaví zamestnancovi ošetrujúci lekár. Toto potvrdenie obsahuje päť častí, pričom:

 • na začiatku vyplní, podpíše zamestnanec a odovzdá zamestnávateľovi časť II Žiadosť o nemocenské (červený papier) – zamestnanec si takto uplatňuje nárok na nemocenskú dávku, nárok na nemocenskú dávku vzniká od jedenásteho dňa PN a uhrádza ho Sociálna poisťovňa (dovtedy je vyplácaná zamestnancovi náhrada mzdy, ktorú platí zamestnávateľ). Pred odovzdaním dokumentu zamestnávateľovi/odoslaním Sociálnej poisťovni je povinný vyznačiť, o ktorú dávku žiada (nemocenské a/alebo úrazový príplatok), údaje vo vyhlásení (či uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistenia a spôsob poukazovania dávky), doplniť číslo účtu v prípade, že požaduje, aby mu bolo nemocenské zaslané na bankový účet a podpísať ho.
 • na začiatku vyplní, podpíše zamestnanec a odovzdá zamestnávateľovi časť IIa Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (čierny papier) – zamestnanec si takto uplatňuje nárok na náhradu príjmu u zamestnávateľa, nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa vzniká od prvého dňa PN do desiateho dňa PN.
 • pri ukončení PN vyplní, podpíše zamestnanec a odovzdá zamestnávateľovi časť IV Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (čierny papier) – ide o hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej PN. Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti – po podpísaní vyhlásenia je poistenec povinný bezodkladne zaslať pobočke, ktorá vypláca nemocenské (s výnimkou zamestnanca, ktorého dočasná pracovná neschopnosť trvala najviac 10 dní – ten ho odovzdá zamestnávateľovi).
 • Diel I. Legitimáciu dočasnej pracovnej neschopnosti (zelený papier) si pacient ponecháva počas trvania celej PN u seba. Po skončení práceneschopnosti I. diel odovzdá svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Legitimácia dočasne práceneschopného poistenca – týmto dielom sa poistenec preukazuje zamestnancovi Sociálnej poisťovne vykonávajúcemu kontrolu dodržiavania liečebného režimu a na tomto diele lekár vyznačuje dátum kontroly; po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti ho poistenec odovzdá lekárovi.
 • v prípade, že dočasná pracovná neschopnosť prekračuje kalendárny mesiac, je potrebné ku koncu každého mesiaca trvania PN predložiť zamestnávateľovi/Sociálnej poisťovni dokument, ktorý potvrdzuje, že PN stále pokračuje a zamestnancovi patrí náhrada príjmu/nemocenské. Dokument preukazujúci tento nárok sa nazýva Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti – (lístok na peniaze orientovaný vodorovne)
 • Ak PN vznikla v dôsledku úrazu, je potrebné priložiť k žiadosti o nemocenské vyplnené a podpísané tlačivo Hlásenie úrazu na účely nemocenského
 • Ostatné diely potvrdení (I. diel po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti a III. Diel pri jej začiatku) je povinný odoslať lekár zdravotníckeho zariadenia Sociálnej poisťovni do evidencie dočasne práceneschopných poistencov.

Nárok na náhrady príjmu nemá zamestnanec, ak:

 • počas trvania PN má nárok na nemocenské, materské alebo rodičovský príspevok,
 • sa stal dočasne PN z dôvodu úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
 • porušil liečebný režim určený lekárom,
 • sa počas dočasnej PN nezdržiava na mieste určenom lekárom.

Denný vymeriavací základ na účely výpočtu náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti

1. nemocenské poistenie zamestnanca trvalo nepretržite najmenej 1 kalendárny rok nepretržite od 1. januára potom sa použije denný vymeriavací základ z predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

2. obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potom je rozhodné obdobie pre zistenie DVZ obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

Výška poskytnutej náhrady pri dočasnej práceneschopnosti sa určuje z denného vymeriavacieho základu (prípadne pravdepodobného vymeriavacieho základu). Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako A/B, kde:

A = súčet vymeriavacích základov, z ktorých zamestnanec v kalendárom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná PN platil poistné na nemocenské poistenie (rozhodujúce obdobie),
B = počet kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Znamená to, že ak pracovná neschopnosť vznikla v roku 2016, pre výpočet náhrady príjmu bude rozhodujúce obdobie rok 2015.
Ak povinné nemocenské poistenie začalo v priebehu roku 2015 alebo 2016 a zamestnanec je v priebehu roku 2016 dočasne PN (a nemocenské poistenie sa platilo aspoň 90 dní pred dňom vzniku nároku na náhradu príjmu), rozhodujúce obdobie na účely výpočtu denného vymeriavacieho základu sa posudzuje:

 • ako obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom PN vznikla.

3. poistné na nemocenské poistenie bolo menej ako 90 dní pred dňom, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť vrátane časti toho mesiaca , kedy vznikla.

V každom prípade je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol, pričom je stanovená jeho maximálna hodnota. Pre rok 2017 je to suma 58,0602 eur.

Príklad na výpočet náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti

Pán Emil je zamestnancom spoločnosti AB, s.r.o. od 1. augusta 2015. Nástupný plat bol 800 € a po skončení skúšobnej doby (od novembra 2015) sa zvýšil na 880 €. Pán Emil bol od 9. marca 2016 do 13. marca 2016 dočasne PN.

Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

 • rozhodujúce obdobie: august 2015 až február 2016,
 • počet dní rozhodujúceho obdobia: 212 dní,
 • úhrnný vymeriavací základ: 3 x 800 € + 4 x 880 € = 5 920 €,
 • denný vymeriavací základ: 5 920 € / 212 dní = 27,9245 €,
 • počet dní trvania PN – 9.3.2016-13.3.2016 = 5 dní
 • náhrada príjmu za dočasnú PN: 51,67 €.

Práceneschopnosť zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

Poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu pri dočasnej PN, má zamestnávateľ len prvých desať dní PN. Od jedenásteho dňa zaniká nárok zamestnanca na náhradu príjmu a vzniká nárok na nemocenské, ktoré poskytuje a vypláca Sociálna poisťovňa. Nemocenské sa poskytuje najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku PN.
Výška nároku na nemocenské, ktoré vypláca sociálna poisťovňa je 55 % z denného vymeriavacieho základu.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame pravidlá zaokrúhľovania denného vymeriavacieho základu na účely výpočtu náhrady príjmu, denného vymeriavacieho základu na účely výpočtu nemocenskej dávky (ich maximálnu výšku), ako aj spôsob zaokrúhľovania náhrady príjmu a nemocenského.

Práceneschopnosť zamestnanca a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak je zamestnanec na PN kratšie ako jedenásť dní, t.j. jeden až desať dní, nevzniká zamestnávateľovi povinnosť túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni. Ak PN trvá dlhšie ako desať dní, postúpi zamestnávateľ Sociálnej poisťovne II. diel potvrdenia – Žiadosť o nemocenské alebo úrazový príplatok. Potvrdenie zašle zamestnávateľ Sociálnej poisťovni do troch dní po desiatom dni trvania PN.
Na individuálne vyžiadanie Sociálnej poisťovne, zašle zamestnávateľ aj Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, tlačivo je dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.
Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť na tom, že zamestnávateľ zašle Sociálnej poisťovni Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (zodpovednosť za predloženie zostáva na zamestnancovi). Tlačivo sa vypisuje v tom prípade, ak PN prechádza z jedného mesiaca do druhého, napr. začala v auguste a pokračuje aj v septembri a zároveň trvá dlhšie ako desať dní. Vystavuje ho pre zamestnanca ošetrujúci lekár.
Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví ošetrujúci lekár Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (ide o IV. časť Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti). Originál tlačiva postúpi zamestnávateľ Sociálnej poisťovni najneskôr do troch dní po skončení PN, ak trvala viac ako desať dní. Zamestnávateľ si ponechá kópiu tlačiva. Je potrebné, aby bolo zamestnancom podpísané.
Poznámka: ostatné časti zasiela Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár.

Príklad na výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas práceneschopnosti zamestnanca

Pán Emil bol od 13. apríla 2016 do 24. apríla 2016 PN. Denný vymeriavací základ v rozhodujúcom období bol vo výške 29,5990 €.

Výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas pracovnej neschopnosti zamestnanca

Príklad na výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas práceneschopnosti zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru počas trvania PN

Pán Emil sa so svojím zamestnávateľom dohodol na ukončení pracovného pomeru. Pracovný pomer trvá do konca apríla 2016. Pán Emil bol od 27. apríla 2016 do 3. mája 2016 PN. Denný vymeriavací základ v rozhodujúcom období bol vo výške 29,5990 €.

Výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas práceneschopnosti zamestnanca

Poznámka: ak zamestnancovi počas prvých desiatich dní trvania dočasnej PN zanikne pracovný pomer, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za dni od vzniku PN do skončenia pracovného pomeru. Po skončení pracovného pomeru vypláca nemocenské Sociálna poisťovňa.

Práceneschopnosť a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Ak je zamestnanec PN, je zamestnávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť zdravotnej poisťovni do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom PN vznikla. Oznamovacia povinnosť vzniká aj po skončení PN, a to do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom PN skončila. Tlačivo nájdete na internetovej stránke príslušnej poisťovne („Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“). Kód, ktorý zamestnávateľ v tlačive použije je „1O“, ktorý hovorí o tom, že zamestnanec je dočasne PN (v tlačive uvedie rodné číslo zamestnanca, jeho priezvisko, meno, kód 1O Z pri začiatku PN a pri ukončení 1O K, platnosť zmeny a dátum).

Aké sú práva zamestnávateľa?

Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu počas celej doby trvania PN, ktorú určil lekár. Porušenie liečebného režimu sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

Alena Ševčíková, Payroll Consultant Assistant
Lucia Trojáková, Payroll Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.