Dávka otcovské poporodní péče

Otcovská (oficiální název „dávka otcovské poporodní péče“) je nová sociální dávka, která začne fungovat v průběhu příštího roku, konkrétně od 1.2.2018, a to na základě zákona 148/2017 Sb.

Nárok na otcovskou vzniká zaměstnancům účastným na nemocenském pojištění, popř. OSVČ, za předpokladu, že byly účastni na nemocenském pojištění bez přerušení alespoň 3 měsíce před nástupem na otcovskou.

Nárok na tuto dávku je dále podmíněn splněním jednoho z těchto pravidel:

a. žadatel o dávku je otcem dítěte a tuto skutečnost může prokázat rodným listem nebo

b. žadatel o dávku převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů a toto dítě ke dni převzetí nedosáhlo věku 7 let. V tomto                  případě může být žadatelem o dávku také žena.

Otcovskou je možné čerpat po dobu sedmi kalendářních dnů a tuto dobu není možné rozdělit a má se za to, že otec o dítě po dobu otcovské pečuje. Nastane-li tedy situace, že zaměstnanec musí po dobu čerpání otcovské do práce, za tyto odpracované dny mu nenáleží sociální dávka, ale mzda. Poskytování otcovské se ale nepřerušuje ani v případě úmrtí dítěte. Nárok na otcovskou naopak ale může zaniknout v případě, že bude dítě v době čerpání otcovské umístěno do zařízení poskytujícího nepřetržitou péči o děti z jiných důvodů nežli zdravotních. V takovém případě otcovská končí ke dni, kdy k takovému umístění dítěte dojde.

Pojištěnec si sám určuje datum nástupu na otcovskou, ke kterému může dojít kdykoliv v období od narození, respektive převzetí dítěte do péče, do konce šestého týdne. Nárok na čerpání otcovské se proto již vztahuje i na děti narozené šest týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona. Je tedy možné využít možnosti čerpání otcovské na děti narozené (převzaté) nejdříve dne 21.12.2017, za předpokladu, že pojištěnec na otcovskou nastoupí hned v den účinnosti zákona, tedy 1.2.2018.

Má-li pojištěnec více zaměstnání, nárok na otcovskou mu vzniká pouze jednou. Musí si tedy zvolit jednoho ze zaměstnavatelů, u kterého na otcovskou nastoupí. Stejně tak se nárok na otcovskou nenásobí, dojde-li k narození dvojčat či více dětí.

Postup při výplatě této sociální dávky bude obdobný jako v případě peněžité pomoci v mateřství. Pojištěncům bude náležet dávka ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Zaměstnanec pro získání dávky donese svému zaměstnavateli formulář žádosti, který zaměstnavatel spolu s přílohou doručí na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Dávka tedy bude žadateli vyplacena přímo prostřednictvím správy sociálního zabezpečení a nebude součástí jeho mzdy.

Anna Rubínová

Payroll Consultant Senior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.