Daňový bonus na deti

Daňový bonus na dieťa predstavuje zvýhodnenie na dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom, ktorý si môže zvýšiť svoju mzdu na mesačnej báze alebo si znížiť daňovú povinnosť v ročnom zúčtovaní dane resp. pri podaní daňového priznania. Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov.

Daňový bonus je od 1.1.2019 vo výške 22,17 eur, na jedno vyživované dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom. Novelou zákona o dani z príjmov sa zaviedlo, že od 1.4.2019 bude daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov veku vo výške dvojnásobku daňového bonusu 44,34 eur.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti. Na to aby si mohol daňovník uplatniť daňový bonus na dieťa je potrebné aby dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. V roku 2019 je minimálna mzda vo výške 520 eur a teda nárok na daňový bonus daňovníkovi vznikne ak jeho ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3120 eur.

Nárok na daňový bonus má daňovník od mesiaca kedy sa mu dieťa narodilo napr. ak sa dieťa narodilo 16.3.2019 nárok na uplatnenie vzniká daňovníkovi už v marci 2019. Daňový bonus je možné uplatňovať si do mesiaca v, ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku ale to len v prípade, že sa sústavne venuje príprave na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. V prípade, že dieťa skončí strednú školu a rozhodne sa nepokračovať v štúdiu, daňový bonus si môže daňovník uplatniť len do 31.8. toho istého roka.

Ak ide o zamestnanca, ktorý má dieťa a chce si uplatňovať daňový bonus na mesačnej báze je potrebné aby Vyplnil a podpísal Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a daňového bonusu. Povinnou prílohou k Vyhláseniu je Rodný list dieťa, na ktoré si žiada uplatniť daňový bonus. V prípade, že dieťa zamestnanca je staršie ako 15 rokov veku je potrebné aby zamestnanec doložil s Rodným listom dieťaťa aj Potvrdenie o štúdiu. Dané potvrdenie o štúdiu je potrebné dokladov každý rok počas doby štúdia dieťaťa.

V prípade, že si zamestnanec, žiada uplatniť daňový bonus ročne požiada o vykonanie ročného zúčtovania, ku ktorému je tiež povinný doložiť Rodný list dieťa a v prípade potreby aj Potvrdenie o štúdiu. Zamestnávateľ následne nato vyplatí daňový bonus zamestnancovi najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl.

Ak ide o podnikateľa, ktorý si chce uplatniť daňový bonus môže tak urobiť pri podaní daňového priznania. V daňovom priznaní vyplní daný oddiel, v ktorom uvedie údaje dieťaťa. Rovnako aj pri podnikateľovi je potrebné k daňovému priznaniu priložiť povinné prílohy (Rodný list, Potvrdenie o štúdiu).

Michaela Fodorová

Payroll Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.