Daňové úlevy pro podnikatele v novém liberačním balíčku – AKTUALIZACE

Z důvodu nově vzniklých opatření ministerstvo financí dnes 26.10.2020 aktualizovalo již jednou vydaný Velký liberační balíček. Tímto opatřením vláda prodlužuje platnost daňových úlev pro podnikatele, u kterých tvoří většinová část příjmů z podnikání vládou zakázaných či jinak omezených činností. Oproti původnímu seznamu vztahujícími se pouze na vybrané obory, byl seznam aktualizován i na další podnikatelské subjekty, kterým byl zakázán či jinak omezen provoz v souvislosti s vyhlášenými opatřeními, platnými v České republice od 22.10.2020.

Nově se tedy kromě níže uvedených oborů jedná také o maloobchodní prodej či prodej a poskytování služeb v provozovnách, které byly uzavřeny či jinak zasaženy opatřeními platnými od 22.10.2020 např. kadeřnictví, kosmetické služby, hobby markety,…. Kompletní seznam povolených provozoven naleznete např. na webových stránkách Hospodářské komory ČR (odkaz na stránky pod textem článku).

Níže uvedených daňových úlev mohou využít podnikatelé, u nichž převažující část příjmů v období 1.6.-30.9.2020 pochází z maloobchodního prodeje či prodeje a poskytování služeb v provozovnách, které byly uzavřeny či jinak omezeny. Jako rozhodný časový úsek pro posouzení, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu pocházejí ze zakázaných nebo omezených činností, bylo zvoleno období červen až září 2020, kdy maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v České republice v zásadě nebyly utlumeny.

Obory, na které se vztahovaly úlevy v souvislosti s vyhlášenými opatřeními již od 14.10.2020 jsou:

• provozování restauračních zařízení a barů,

• provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték

• pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

• pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

• provozování cirkusů a varieté,

• pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

• pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

• pořádání veletrhů,

• provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

• provozování zoologických zahrad,

• provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Daň z přidané hodnoty

Plátci DPH, kteří spadají do některého z odvětví uzavřeného či omezeného, mají nově odloženy úhrady daně z přidané hodnoty s prominutím úroku z prodlení, ovšem pouze za podmínky, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, a to nejpozději dne 31. 12. 2020. U měsíčních plátců se jedná o zdaňovací období září až listopad 2020, u čtvrtletních o III. čtvrtletí 2020.

V souvislosti s nouzovým stavem v ČR se také promíjí odvod DPH v období od 1.10.-31.12.2020 za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží či bezúplatné poskytnutí služby vybraným subjektům, kterými jsou poskytovatelé zdravotních služeb, základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda České republiky a zařízení sociálních služeb. Z hlediska vyjmenovaného zboží se jedná o testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy a podobné zboží určené pro ochranu obličeje, očí, rukou, dále teploměry, zdravotnické prostředky, zdravotnický spotřební materiál, ale též i dezinfekční prostředky.

Silniční daň

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů je také prominuta daň silniční (zálohy za rok 2020). Tyto subjekty musí uhradit silniční daň za období roku 2020 do konce ledna 2021.

Daň z příjmů

Poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob spadající do oborů výše uvedených mají na základě podaného oznámení automaticky prominuty zálohy, k jejichž splatnosti by mělo dojít ke dni 15.10.2020 a 15.12.2020.

Připomínáme i schválený „institut zpětného uplatnění daňové ztráty“, díky kterému bude možné zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2019 v případě dosažení daňové ztráty v roce 2020. A o již zaplacenou daňovou povinnost za rok 2019 si zažádat o vrácení.

Pro využití úlev týkající se odkladu plateb daně z přidané hodnoty a záloh na silniční daň či daň z příjmu musí podnikatel podat oznámení o využití daného opatření a to příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je možné zaslat i emailem.

Další opatření

Mezi další mimořádná opatření, které zůstávají i nadále v platnosti a může je využít jakýkoli subjekt jsou:

• prominutí úroku z prodlení,

• prominutí úroku z posečkané částky,

• prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,

• vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,

• potvrzení bezdlužnosti.

V případě, že je daňový subjekt v tíživé daňové situaci, má i tyto možnosti z hlediska daní:

• možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,

• možnost požadovat snížení či zrušení záloh,

• možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,

• možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Elektronická evidence tržeb

Dochází k odkladu všech 4 fází elektronické evidence tržeb až do 1.1.2023. Podnikatelé, kteří budou chtít do tohoto období tržby elektronicky evidovat, mohou tak činit dobrovolně i nadále.

Gabriela Karásková

Accounting Manager

Více informací zde:

https://www.komora.cz/news/zakaz-prodeje-a-dalsi-omezeni-platna-od-ctvrtka-22-rijna-2020-prehled-vyjimek/

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-25-2020-39800

 

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.