Daňové úlevy pro podnikatele v novém liberačním balíčku

Z důvodu nově vzniklých opatření vláda vydala tzn. Velký liberační balíček. Tímto opatřením prodloužila platnost daňových úlev pro podnikatele, u kterých tvoří většinová část příjmů z podnikání vládou zakázaných či jinak omezených činností.

Jedná se převážně o tyto obory:

· provozování restauračních zařízení a barů,

· provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték

· pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

· pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

· provozování cirkusů a varieté,

· pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

· pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

· pořádání veletrhů,

· provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

· provozování zoologických zahrad,

· provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Daň z přidané hodnoty

Plátci DPH, kteří spadají do některého z těchto odvětví, mají nově odloženy úhrady daně z přidané hodnoty s prominutím úroku z prodlení, ovšem pouze za podmínky, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, a to nejpozději dne 31. 12. 2020. U měsíčních plátců se jedná o zdaňovací období září až listopad 2020, u čtvrtletních o III. čtvrtletí 2020.

V souvislosti s nouzovým stavem v ČR se také promíjí odvod DPH v období od 1.10.-31.12.2020 za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží či bezúplatné poskytnutí služby vybraným subjektům, kterými jsou poskytovatelé zdravotních služeb, základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda České republiky a zařízení sociálních služeb. Z hlediska vyjmenovaného zboží se jedná o testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy a podobné zboží určené pro ochranu obličeje, očí, rukou, dále teploměry, zdravotnické prostředky, zdravotnický spotřební materiál, ale též i dezinfekční prostředky.

Silniční daň

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů je také prominuta daň silniční (zálohy za rok 2020). Tyto subjekty musí uhradit silniční daň za období roku 2020 do konce ledna 2021.

Daň z příjmů

Poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob spadající do oborů výše uvedených mají na základě podaného oznámení automaticky prominuty zálohy, k jejichž splatnosti by mělo dojít ke dni 15.10.2020 a 15.12.2020.

Připomínáme i schválený „institut zpětného uplatnění daňové ztráty“, díky kterému bude možné zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2019 v případě dosažení daňové ztráty v roce 2020. A tím si zažádat o vrácení již zaplacené daňové povinnosti roku 2019.

Pro využití úlev týkající se odkladu plateb daně z přidané hodnoty a záloh na silniční daň či daň z příjmu musí podnikatel podat oznámení o využití daného opatření a to příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je možné zaslat i emailem.

Další opatření

Mezi další mimořádná opatření, které zůstávají i nadále v platnosti a může je využít jakýkoli subjekt jsou:

· prominutí úroku z prodlení,

· prominutí úroku z posečkané částky,

· prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,

· vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,

· potvrzení bezdlužnosti.

V případě, že je daňový subjekt v tíživé daňové situaci, má i tyto možnosti z hlediska daní:

· možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,

· možnost požadovat snížení či zrušení záloh,

· možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,

· možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Elektronická evidence tržeb

Dochází k odkladu všech 4 fází elektronické evidence tržeb až do 1. 1. 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít do tohoto období tržby elektronicky evidovat, mohou tak činit dobrovolně i nadále.

Bára Adamcová

Accounting Consultant Assistant

Více informací zde:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Novy_liberacni_balicek_pro_podnikatele-10952

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.