Country by Country reporting

S novelou zákona č. 305/2017 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, byla uvedena v platnost směrnice 2016/881/EU, která zavádí povinnou výměnu informací podle zemí mezi členskými státy EU. Účelem je získat informace pro relevantní posouzení rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a to v souladu s platnou legislativou a mezinárodními smlouvami.

Kdo je povinen Zprávu podle zemí sestavovat

Povinnost sestavovat informační zprávy mají dle této novely jak nadnárodní skupiny podniků, jejichž nejvyšší mateřská entita je umístěna v Evropské unii, tak skupiny řízené ze třetích zemí. Limitující je hranice konsolidovaných výnosů - je stanoveno, že povinnost se týká pouze skupin podniků, jejichž výnosy za celou nadnárodní skupinu jsou vyšší než 750 mil. EUR.

Kdo vypracovává tento report

Report je vypracováván vždy jedním z podniků z nadnárodní skupiny – nejvyšší mateřskou entitou, zastupující mateřskou entitou nebo zastupující evropskou entitou. Zastupující společnosti vypracovávají report v případě, že mateřská společnost není ze státu, který výměně informací podléhá.

Zastupující mateřská entita je společnost zvolená ze skupiny podniků, která se nachází ve státě, se kterým k výměně informací dochází. Zastupující evropská entita má obdobný význam. Jedná se o společnost z členského státu EU, která ale podává zprávu pouze za evropské entity nadnárodní skupiny.

Ohlášení a Oznámení

Členské společnosti nadnárodní skupiny podniků musí podat Ohlášení a Oznámení.

V Ohlášení každá společnost uvádí, zda je nejvyšší mateřskou entitou, případně zastupující mateřskou či evropskou entitu. Pokud sama společnost není jednou z těchto entit, ohlásí, kdo za ni Zprávu podle zemí podává. Ohlášení se provádí pouze jednou (s případným ohlášením změn). Ohlášení jsou všechny společnosti podléhající tomuto reportu povinny provést poslední den prvního vykazovaného účetního období, za které budou report podle zemí sestavovat.

Oznámení bude společnostem umožněno podat až po podání Ohlášení, ve kterém bude daná společnost označena jako oznamující. Lhůta pro Oznámení je stanovena na 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období nadnárodní skupiny. První oznámení jsou české nejvyšší mateřské entity nebo zastupující mateřské entity podat za účetní období začínající 1. 1. 2016 nebo později. Ostatní členské entity podávají první Oznámení za účetní období začínající dne 1. 1. 2017 nebo později.

Co je obsahem Zprávy podle zemí

Součástí Oznámení je vlastní Zpráva podle zemí, která je složena ze tří částí. Pro každou část finanční správa připravila vzorovou tabulku. Vzorové tabulky a pokyny pro vyplnění jsou určeny vyhláškou č. 306/2017 Sb., Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

Tabulka 1 obsahuje agregované finanční údaje za skupinu jako celek rozdělené podle jednotlivých států a jurisdikcí. Pokud je Zpráva sestavována pomocí údajů z konsolidované účetní závěrky, jsou v ní evidovány pouze údaje za entity, kterou jsou do této závěrky zahrnuty.

V tabulce 2 jsou uvedeny údaje o jednotlivých členských společnostech skupiny – uvedení státu (jurisdikce), ve kterém členské společnosti vyvíjí svoji činnost a popis charakteru této činnosti.

Doplňující údaje jsou obsaženy v třetí tabulce – např. zdroj použitých údajů, vysvětlení změn, uvedení směnného kurzu, atd.

Zpráva musí být vypracována v jedné měně. Pokud jsou k sestavení zprávy použity data z konsolidované účetní závěrky, je možné použít měnu této závěrky. V případě, že jsou k sestavení Zprávy použity závěrky jednotlivých členských entit, které jsou sestaveny v různých měnách, je stanoveno, že měna pro sestavení Zprávy bude stanovena podle měny závěrky společnosti, která je povinna Zprávu za skupinu podat. Směnný kurz pak bude stanoven jako průměrný kurz za období mezi příslušnými měnami. Tyto použité kurzy je nutné uvést v tabulce 3., kde jsou uvedeny doplňující údaje.

Jak lze podat

Jak Ohlášení, tak Oznámení lze podat pouze autentizovaným přístupem, tedy datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem ve formátu .xml. Velikostní limit všech příloh je 100MB.

Místně příslušným správcem daně v České republice je Specializovaný finanční úřad. V případě podání Ohlášení nebo Oznámení prostřednictví zmocněnce je nutné uplatnit plnou moc přímo u tohoto úřadu.

Veronika Kahounová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.