Aktuální změny v náhradách a úlevách pro zaměstnavatele v souvislosti s nákazou COVID-19 – podzim 2020

Přestože v průběhu letních měsíců došlo k určitému „útlumu“ v omezeních spojených s nákazou COVID-19, během podzimu se zvýšila intenzita šíření nákazy, v důsledku čehož byla zavedena celá řada nových opatření, omezujících zaměstnavatele i zaměstnance. Pro mnoho společností se tak opakuje situace jako na jaře, kdy je ohrožena jejich existence a s tím související udržení pracovních míst.

Přestože některá legislativní opatření, jejichž cílem je zmírnit právě tento dopad na zaměstnavatele, zůstala v platnosti již od jarních měsíců, došlo v průběhu roku k jejich úpravám a opakovanému prodlužování, takže se pro zaměstnavatele stává nepřehledné, která jsou v současné době ještě aktuální a která nikoliv. Věříme proto, že vám tento článek pomůže získat lepší přehled.

Karanténa

Pokud zaměstnanec nemůže docházet do práce z důvodu nařízení karantény, vystaví ošetřující lékař e-neschopenku, kterou od běžné pracovní neschopnosti odliší tím, že v sekci pro „povolání“ uvede namísto zaměstnancovy profese poznámku „karanténa.“ Tím bude zaměstnavatel informován o režimu karantény, za nějž mu náleží i kompenzace v rámci programu Antivirus. Zpracování karantény tedy probíhá obdobným způsobem jako u pracovní neschopnosti. Náhradu mzdy v době karantény hradí zaměstnavatel, a to pouze za pracovní dny ve výši 60 % z redukovaného průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec onemocní, karanténa by měla být ukončena a lékař by měl vypsat novou neschopenku. V případě, že to charakter práce umožňuje a zaměstnanec může splnit podmínky izolace v době karantény, např. prací z domova, je možné po dobu karantény pracovat. V takovém případě zaměstnanci za odpracované dny náleží mzda, nikoliv její náhrada.

Krizové ošetřovné

K významným změnám dochází především u výplaty ošetřovného z důvodu uzavření školských zařízení. Původní proces byl ukončen s koncem školního roku 2019/2020 a od 14. října 2020 nyní platí nová úprava - tzv. „krizové ošetřovné.“

Nárok na něj vzniká zaměstnancům pečujícím o děti mladší 10 let, navštěvující školské zařízení, které je z důvodu vládních opatření uzavřeno, popř. o děti, jež se nemohou výuky zúčastnit z důvodu nařízení karantény v rodině. Ošetřovné též náleží za péči o starší děti, závislé na péči jiné osoby nebo využívající služby denních či týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Nárok na ošetřovné mají též osoby pracující na DPP/DPČ, pokud je z jejich příjmu odváděno sociální pojištění.

Krizové ošetřovné bude vypláceno ve výši 70 % z denního vyměřovacího základu, minimálně však v částce 400 Kč na den.

Zaměstnanci nově budou o ošetřovné žádat vyplněním formuláře dostupného na webových stránkách ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m), kde jim bude v rámci vyplňování vygenerováno také číslo Žádosti o ošetřovné, pod nímž bude dávka evidována. Formulář následně zaměstnanec vytiskne, podepíše a odevzdá svému zaměstnavateli, který jej odešle na ČSSZ. Není tedy již třeba zajišťovat potvrzení ze školského zařízení o jeho uzavření. Ve formuláři zaměstnanec také vyznačí dny, kdy o dítě pečoval. V rámci žádosti o ošetřovné je možné vyznačit jako dny péče také víkendy a státní svátky, nárok však nelze uplatnit na dny školních prázdnin. Formulář je třeba vyplňovat na každý měsíc samostatně. V následujících měsících by však měl již zaměstnanec uvést číslo žádosti, které mu bylo vygenerováno první měsíc „ošetřování.“

Program Antivirus

Nadále zůstává v platnosti kompenzační program Antivirus, ve kterém může zaměstnanec žádat o příspěvky na náhradu mzdy v následujících režimech:

Režim A:

- Karanténa prvních 14 kalendářních dnů, kdy zaměstnavatel zaměstnanci hradí 60 % průměrného redukovaného výdělku;

- Od 1.10.2020 platí nově program Antivirus Plus, který v rámci režimu A podporuje výlučně ty zaměstnavatele, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu (restaurace, prodejny). V tomto případě bude zaměstnavatelům kompenzován příspěvek 100% vyplacené náhrady mzdy a odvodů, maximálně ve výši 50.000 Kč za zaměstnance měsíčně.

Režim B:

- Překážky na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě významné části zaměstnanců (zaměstnanec pobírá náhradu 100 % z průměrného výdělku);

- Překážky na straně zaměstnavatele z důvodu omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti (zaměstnanec pobírá náhradu 80 % z průměrného výdělku);

- Překážky na straně zaměstnavatele z důvodu omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy (zaměstnanec pobírá náhradu 60 % z průměrného výdělku).

Náhrada kompenzací se nevztahuje na zaměstnance ve výpovědní lhůtě. Podmínkami pro získání příspěvků jsou dodržování zákoníku práce a výplata mzdy a odvodů za daný měsíc.

Pro uplatnění náhrad je třeba, aby byla společnost do programu zaregistrována a následně zasílala na úřad práce měsíční vyúčtování za ty měsíce, za které chce kompenzace u státu uplatnit. Toto vyúčtování je tvořeno čestným prohlášením ve formě .pdf a souborem ve formátu .xlsx, obsahujícím konkrétní data zaměstnanců a částky vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů zaměstnavatele, přičemž se podává za každý režim samostatně. Vyúčtování musí být odesláno na úřad práce elektronicky, a to vždy do konce následujícího měsíce po období, kterého se týká.

Režim Antivirus C, jehož cílem byla podpora zaměstnanosti v malých firmách formou odpuštění odvodů sociálního pojištění za zaměstnavatele, byl v měsíci srpnu ukončen a v současné době nemáme informace, že by se plánovalo jeho prodloužení či obnovení.

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.