Aktuální změny v náhradách a úlevách pro zaměstnavatele, COVID-19

Aktuální změny v náhradách a úlevách pro zaměstnavatele v souvislosti s nákazou COVID-19


V průběhu posledních týdnů byla již nastavena celá řada opatření souvisejících s nákazou COVID-19
a kroky směřujícími k jejímu redukování. Tato opatření se průběžně mění ve snaze operativně reflektovat stávající situaci šíření nákazy. Je však nicméně i tak jisté, že tato omezení, která mají dopad i na pracovněprávní vztahy, budou ještě minimálně několik týdnů trvat a následné finanční dopady mohou postihnout zaměstnavatele ještě mnohem déle.

V předchozím článku jsme rekapitulovaly různé varianty překážek v práci souvisejících s aktuální situací i kompenzace ze strany státu, které s nimi souvisejí. V tomto článku bychom rádi vyzdvihli nejnovější schválené změny a zrekapitulovali proces žádostí o příspěvky státu.


Ošetřovné z důvodu péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení

K významným změnám dochází především v případě výplaty ošetřovného, kdy byl schválen návrh zákona navyšující výši ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Příslušná změna má být platná zpětně, a to již za měsíc duben. Dubnové ošetřovné bude tedy již vypláceno v této nové výši. Řada rodičů tím může dosáhnout příjmů, které budou odpovídat cca 90 % čisté mzdy. Důležitá informace také je, že ošetřovné bude nadále vypláceno i rodičům, kteří nebudou moci dát své dítě do školy, přestože dojde k částečnému obnovení výuky.

K navýšení ošetřovného dochází s cílem zmírnění finančního dopadu v souvislosti s aktuálními omezeními. Jedná se tedy o časově omezené opatření, prozatím platné do 30.6.2020.

Další významná změna se týká zaměstnanců pracujících na dohody mimo pracovní poměr, tedy na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Nově totiž můžou mít i tito zaměstnanci nárok na ošetřovné, a to i zpětně po celou dobu uzavření školských zařízení. Podmínkou nároku je, že dohoda, na jejímž základě zaměstnanec pracuje, byla uzavřená již před 11.3.2020 (datum uzavření školských zařízení) a je stále aktivní. Dále je třeba, aby z dohody bylo odvedeno sociální pojištění, a to alespoň za měsíc, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo za měsíc únor, v případě žádosti o ošetřovné od měsíce března. O ošetřovné je tedy možné požádat zpětně od 11.3.2020 po celou dobu trvání dohody nebo do konce platnosti opatření uzavření škol. I zde platí, že za měsíc březen bude vyplaceno ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, počínaje měsícem dubnem pak 80 %.


Proces žádání o dávku v rámci programu Antivirus

V předchozím článku jsme Vás seznamovali s jednotlivými režimy programu Antivirus, ve kterém může zaměstnavatel žádat o příspěvky na náhradu mzdy. Podrobný postup, který byl zveřejněn na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://antivirus.mpsv.cz/), je tvořen dvěma kroky:

Registrace zaměstnavatele – Pro to, aby mohl být zaměstnavatel zařazen do programu musí vyplnit online žádost, jejíž součástí je také dohoda s úřadem práce o poskytnutí příspěvku. Příslušnou žádost spolu s dokladem o vedení bankovního účtu, popř. plnou mocí podává zaměstnavatele vůči místně příslušnému pracovišti úřadu práce dle svého sídla. Následuje kontrola ze strany úřadu práce, který (v případě, že neshledá žádné nesrovnalosti) následně s žadatelem uzavře dohodu elektronickou formou.

Měsíční vyúčtování - Po zpracování mezd za daný kalendářní měsíc je zaměstnavatel povinen vyhotovit měsíční vyúčtování, samostatně za každý režim v programu Antivirus. Toto vyúčtování je tvořeno čestným prohlášením ve formě .pdf a souborem ve formátu .xlsx obsahujícím konkrétní data zaměstnanců a částky vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů zaměstnavatele. Vyúčtování musí být odesláno na úřad práce elektronicky, a to vždy do konce kalendářního měsíce, kterého se týká. Výjimkou je pouze první měsíc podání, kdy je termín nastaven na 30 dnů ode dne uzavření dohody s úřadem práce. Pokud úřad práce neshledá žádné nesrovnalosti, měla by následovat úhrada příspěvku.

Oproti původnímu členění byl program Antivirus pro účely výplaty příspěvků rozdělen do dvou režimů následovně:

Režim A

  • Karanténa prvních 14 kalendářních dnů, kdy zaměstnavatel zaměstnanci hradí 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • Uzavření provozu nařízením vlády (zaměstnanec pobírá náhradu 100 % průměrného výdělku)

Režim B

  • Překážky na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě významné části zaměstnanců (zaměstnanec pobírá náhradu 100 % průměrného výdělku);
  • Překážky na straně zaměstnavatele z důvodu omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti (zaměstnanec pobírá náhradu 80 % průměrného výdělku);
  • Překážky na straně zaměstnavatele z důvodu omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy (zaměstnanec pobírá náhradu 60 % průměrného výdělku).

Náhrada kompenzací se nevztahuje na zaměstnance ve výpovědní lhůtě. Podmínkou pro získání příspěvků je dodržování zákoníku práce a výplata mzdy a odvodů za daný měsíc.


Anna Vraná Rubínová

Payroll Consultant Senior


Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.