Aktuální opatření související se zamezením šíření nákazy COVID-19 s dopadem do mzdové oblasti

V dřívějších článcích jsme se podrobně věnovali kompenzacím zaměstnavatelům v souvislosti s vládními opatřeními omezujícími jejich podnikatelskou činnost. Řešili jsme také různé typy absencí související s COVID-19, zejména karanténu a ošetřovné z důvodu uzavření škol a školských zařízení. Legislativa v této oblasti již nezaznamenala žádných zásadních změn. Jediná výraznější změna se týká navýšení ošetřovného na 80 % redukovaného výdělku namísto stávajících 70 %. V procesech výplat dávek a podpor však k žádným významným změnám nedošlo.

V dnešním článku bychom se proto rádi zaměřili na nová, aktuálně velmi diskutovaná témata související s výplatou mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačka), který slouží jako náhradní řešení původně navrhované 100% nemocenské, a dále povinnému testování zaměstnanců na COVID-19.

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě („izolačka“)

Výplata tohoto příspěvku je určena pro zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa (tzn. zdravého zaměstnance, který přišel do styku s nakaženou osobou), popř. zaměstnance, který je v izolaci podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Jedná se tedy i o zaměstnance, který onemocněl infekční nemocí a musí být izolován, aby bylo zabráněno dalšímu přenosu onemocnění. O skutečnosti, že zaměstnanec splňuje tato kritéria, je zaměstnavatel informován formou e-neschopenky, ve které ošetřující lékař musí výslovně uvést, že se jedná o zaměstnance v karanténě, resp. izolaci.

Pokud zaměstnanec splňuje tato kritéria, bude mu po prvních 14 dnů pracovní neschopnosti vyplacen kromě náhrady mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku také mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč, a to za každý kalendářní den. Tento příspěvek bude zaměstnanci vyplacen ve mzdě a nepodléhá žádným odvodům. Stejně tak nebude postihován výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Nárok na příspěvek se vztahuje na období karantény a izolace v měsících březen a duben 2021 a zaměstnancům bude tedy poprvé proplacen ve mzdě za březen. V případě, že karanténa/izolace započala již v měsíci únoru, popř. bude trvat do května 2021, příspěvek bude vyplacen pouze za ty dny, které spadají do období měsíců březen a duben.

V rámci výplaty tohoto mimořádného příspěvku platí ještě tato omezení:

- V případě, že by součet náhrady mzdy a mimořádného příspěvku překročil hodnotu 90 % průměrného výdělku zaměstnance, bude hodnota příspěvku ponížena tak, aby bylo zaměstnanci vyplaceno maximálně 90 % průměrného výdělku.

- Pokud bude zaměstnanec v karanténě, na kterou bude navazovat izolace, jsou tyto absence z hlediska nároku na příspěvek považovány za jeden typ pracovní neschopnosti a příspěvek bude vyplácen pouze za prvních 14 dní.

- Nárok na příspěvek nenáleží za dny karantény/izolace, kdy zaměstnanec pracoval (například home office). Za tyto dny zaměstnanci náleží mzda.

- Nárok na příspěvek nemají ti zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí. Toto omezení neplatí, pokud byl zaměstnanec v zahraničí na služební cestě.

- Pokud zaměstnanec pracuje pro více zaměstnavatelů, nárok může uplatnit u všech, kde mu vzniká nárok na náhradu mzdy z důvodu pracovní neschopnosti.

Přestože výplata tohoto příspěvku bude znamenat určitou administrativní zátěž pro zaměstnavatele, její výhoda je, že bude plně kompenzována státem. K proplacení vyplaceného příspěvku dojde ponížením odvodů sociálního pojištění za daný kalendářní měsíc. Příslušnou částku vyplaceného příspěvku vykáže zaměstnavatel v měsíčním přehledu o výši pojistného, který pravidelně odesílá na ČSSZ.

Testování na COVID-19 zaměstnavateli

Počínaje březnem 2021 platí pro zaměstnavatele povinnost testovat své zaměstnance na COVID-19 na týdenní bázi. Povinnost testování se vztahuje na ty zaměstnance, kteří docházejí na pracoviště, a to bez ohledu na to, zda se jedná zaměstnance pracující na hlavní pracovní poměr, dohodu či zaměstnance externí. Povinné testování bylo postupně zaváděno v závislosti na počtu zaměstnanců s tím, že aktuálně tato povinnost platí již pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 10 zaměstnanců. Od dubna však dojde k rozšíření této povinnosti i pro zaměstnavatele menší a OSVČ a zvažuje se i zvýšení frekvence testování na kratší časový interval (dvakrát týdně nebo po pěti dnech).

Aktuálně je možné testování provádět následujícími způsoby:

- Testovat POC antigenními testy závodním či smluvním lékařem daného podniku;

- Testovat mimo prostory firmy v síti odběrových center provádějících antigenní testování;

- Samotestováním prováděným přímo na pracovišti.

V případě, že se zaměstnavatel rozhodne pro třetí variantu, je potřeba zajistit si v rámci standardní distribuční sítě antigenní testy výslovně pro tento účel vymezené Ministerstvem zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/). Povinnost testovat se nevztahuje na zaměstnance již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky uplynulo 14 dnů a dále na zaměstnance, kteří prodělali onemocnění COVID-19 (nejeví příznaky nemoci a nejsou v izolaci), a od prvního pozitivní TR-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Informace o provedených testech zaměstnavatel zaznamená do přehledu o provedených testech (vzor na webových stránkách MPO a jednotlivých zdravotních pojišťoven), ve kterých uvede jméno zaměstnance, číslo pojištěnce a datum a výsledek provedeného testu.

V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého lékaře a dohodnout se s ním na dalším postupu a do té doby se ideálně izolovat. Kontaktovaný lékař zaměstnanci vystaví žádanku na konfirmací RT-PCR testování. Doba mezi pozitivním antigenním testem a výsledkem RT-PCR testu je považována překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za toto období náleží náhrada mzdy.

Za samotestování náleží zaměstnavateli příspěvek zdravotní pojišťovny až do výše 60 Kč za provedený test s tím, že může být vyplacen maximálně za 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Zaměstnavatel musí každý měsíc odeslat na jednotlivé zdravotní pojišťovny přehled o provedených testech a zdravotní pojišťovny příspěvek zpětně proplatí na účet zaměstnavatele. Poprvé bude možné o příspěvek žádat po skončení měsíce března.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je absolvování testu (u zaměstnavatele nebo v odběrovém centru) pro zaměstnance povinné. Odmítnutí testu bez doložení o jeho absolvování jinde lze tedy brát jako porušení § 301 odst. c) zákoníku práce (porušování právních předpisů vztahujících se k práci). Zaměstnanci bez provedeného testu nemůže být umožněn vstup na pracoviště.

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.